04 Februari 2015
Cast : Hashimoto Satoshi, Bessho Tetsuya, Ichiro Maki, Konishi Ryosei, Rachi Shinji, Akimoto Sayaka, etc

Date : 2015.04.06 - 2015.05.24

Place : Tokyo Metropolitan Theatre Tokyo (2015.04.06 - 2015.05.10), Canal City Hakata Fukuoka (2015.05.16 - 2015.05.17), Hyogo Performing Arts Centre Hyogo (2015.05.21 - 2015.05.24)

Official Site : Here


Video Photoshot : Here
source aonodreamland

0 komentar:

Posting Komentar